รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ค. 2563 07:28:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
หลักทรัพย์
JKN
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (JKN)
ทุนเดิม (บาท)                    : 270,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 540,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 67,498,229
ทุนใหม่ (บาท)                    : 303,749,114.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 607,498,229
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 8 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 พ.ค. 2563
______________________________________________________________________