รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2563 18:24:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีกำหนด 
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. ณ
ห้องประชุมของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ
 ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563
เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามระเบียบวาระที่เสนอในครั้งนี้  ได้ที่
ir@pttgcgroup.com หรือ cg@pttgcgroup.com หรือ โทรสาร 0 2265 8500 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุ  ชื่อ
 - นามสกุล เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมชี้แจงในที่ประชุมต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้