รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2563 17:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
MONO
แหล่งข่าว
MONO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : คมศักดิ์
นามสกุล                       : วัฒนาศรีโรจน์
วันที่ลาออก                     : 30 เม.ย. 2563
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : ปว๊ณา
นามสกุล                       : พูนพัฒนสุข
วันที่ลาออก                     : 30 เม.ย. 2563
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : สรัญญา
นามสกุล                       : อมรรัตนสุชาติ
วันที่แต่งตั้ง                     : 30 เม.ย. 2563
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : ทัศนีย์
นามสกุล                       : ควรแถลง
วันที่แต่งตั้ง                     : 30 เม.ย. 2563
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้