รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 เม.ย. 2563 17:14:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
หลักทรัพย์
JKN
แหล่งข่าว
JKN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 29 เม.ย. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การจ่ายหุ้นปันผล                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 67,500,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 8 : 1
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 67,498,229
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 1,771
การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ              : 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท
บริษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่จัดสรรไม่ได้

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 67,500,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 67,498,229
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 1,771
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้