รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 เม.ย. 2563 12:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่รายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
B-WORK
แหล่งข่าว
B-WORK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("ผู้จัดการกองทรัสต์") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)
("กองทรัสต์") ได้แจ้งให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดส่งรายงานข้อมูลของกองทรัสต์
ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
("รายงานข้อมูล") และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี 2562 ของกองทรัสต์
รายละเอียดเป็นไปตามข้อมูลที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไ
ทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดส่งรายงานข้อมูลให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสั
งหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจำปี 2563 นั้น
  ผู้จัดการกองทรัสต์ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดส่งรายงานข้อมูล 
ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี 2562
ของกองทรัสต์ ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว ในวันที่ 29 เมษายน 2563 พร้อมทั้งเผยแพร่
รายงานข้อมูล ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี 2562 ของกองทรัสต์ดังกล่าว ลงบนเว็บไซต์ของกองทรัสต์ 
http://www.bworkreit.com/th/investor-relations/unitholders-information/shareholder-meeting
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ในการนี้
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังผู้จัดการกองทรัสต์ได้
โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์การส่งคำถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลและเอกสารประก
อบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบของรายงานข้อมูล
โดยสามารถสอบถามได้ในระหว่าง วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้