รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 เม.ย. 2563 12:38:00
หัวข้อข่าว
การใช้สิทธิตามสัญญาของผู้เช่าทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ ทท./จท.  113/2563           
              วันที่ 29 เมษายน 2563

เรื่อง   การใช้สิทธิตามสัญญาของผู้เช่าทรัพย์สิน

เรียน  กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) ("กองทุนรวม") ได้รับแจ้งจากบริษัท
ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด ("เอสแอลเอช")
ในฐานะผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนได้แก่ โครงการโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย (Six Senses
Yao Noi) ตั้งอยู่บน เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ("โรงแรม")
เพื่อขอใช้สิทธิในการงดเว้นการชำระค่าเช่าคงที่เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมสำหรับการชำร
ะค่าเช่าตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะสิ้นสุดลง
ซึ่งเหตุสุดวิสัยดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ส่งผลให้รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายในการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
จึงทำให้ธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์ในครั้งนี้

บริษัทจัดการจึงได้มีมติคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 
อนุมัติให้เอสแอลเอชใช้สิทธิตามสัญญาเช่าดังกล่าว นอกจากนี้
บริษัทจัดการจะดำเนินการหารือร่วมกับเอสแอลเอชเพื่อดำเนินการใดๆ
ที่จำเป็นและเหมาะสมรวมถึงการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมในการจัดหาผลประโยชน์อยู่เสมอต่อไป
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากภาวการณ์ในครั้งนี้


              ขอแสดงความนับถือ


                        พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
     ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้