รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 เม.ย. 2563 08:58:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ VIBHA-W2 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
VIBHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 27 เม.ย. 2563
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : VIBHA-W2
วันใช้สิทธิ                      : 12 มิ.ย. 2563
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 22 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2563
(แก้ไข)
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP (แก้ไข)            : วันที่ 20 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 28 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 2563
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.999
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.00086
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้