รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 เม.ย. 2563 08:17:00
หัวข้อข่าว
30 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ CI-W1
หลักทรัพย์
CI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
 (CI-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 30 เม.ย. 2563
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 08 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 29 พ.ค. 2563
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 05 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 14 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 2563
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 30 พ.ค. 2563
สิทธิ
______________________________________________________________________