รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 เม.ย. 2563 07:20:00
หัวข้อข่าว
ตลท.ประกาศให้ TSF เข้าสู่ช่วง Resume Stage และประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (NC ระยะที่ 1)
หลักทรัพย์
TSF
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
เหตุผล                       :
บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
หมายเหตุ                      :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศให้บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF) 
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น

TSF ได้นำส่งงบการเงินที่ล่าช้าครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ TSF 
เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ซึ่ง TSF
จะต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขายได้ภายใน 1 ปีหรือภายในวันที่ 19 เมษายน 2564
โดยต้องนำส่งงบการเงินตามเวลาที่กำหนดได้อีก 2 งวดติดต่อกัน
และรายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่มีลักษณะว่างบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีหรือมีประเด็นเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน ทั้งนี้ หาก TSF
ไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป

นอกจากนี้ เนื่องด้วยงบการเงินประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2562 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์จำนวน 422 ล้านบาท และ 606
ล้านบาท ตามลำดับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ TSF เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
กรณีมีผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อ 9 (6) (ง) ที่ระบุว่า
"งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแสดงว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์" ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 จึงประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนอีก 1 เหตุ
______________________________________________________________________