รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2563 21:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันประชุม AGM ประจำปี 2563 และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)
หลักทรัพย์
NCL
แหล่งข่าว
NCL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม)              : 08 พ.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (เพิ่มเติม)            : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.
เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ตามวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนหน้านี้
ตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ที่กำหนดไว้ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่
Email : management@nclthailand.com
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ยังคงงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 
เช่นเดิม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้