รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2563 17:37:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
หลักทรัพย์
LST
แหล่งข่าว
LST
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2563
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
เดิม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 
21 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า
"ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุม
แห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม"
แต่ต่อมา วันที่ 18 เมษายน 2563 ได้มีการออกพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2563 โดยให้มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 เมษายน 2563
เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ข้อความข้างต้นจึงถูกยกเลิก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติอนุมัติให้ใช้ข้อความที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดฉบับใหม่นี้แทนข้อความเดิมที่
ได้เสนอ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้