รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2563 17:19:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
หลักทรัพย์
TCAP
แหล่งข่าว
TCAP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานผลการซื้อหุ้นคืน                 

เรื่อง                        : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล                    : 27 เม.ย. 2563
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                  : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ                : 10 ส.ค. 2563
โครงการซื้อหุ้นคืน                   
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ม.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น)         : 97,045,970
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ        : 8.33
แล้ว
1. ผลการซื้อหุ้นคืน                  
วันที่ซื้อหุ้นคืน                     : 27 เม.ย. 2563
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                  : 70
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น)           : 34.75
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)                  : 34.75
มูลค่ารวม(บาท)                    : 2,432.50
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น               
จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน       : 97,045,970
(รวมข้อ 1.) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว         : 8.33
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท)                 : 4,857,891,032.50

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง )
                    เลขานุการบริษัท
                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

หมายเหตุ                      :
คำนวณร้อยละการซื้อหุ้นคืนจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้