รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2563 12:40:00
หัวข้อข่าว
นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
CSR
แหล่งข่าว
CSR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)               : 11 พ.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 20 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟนวธานี เลขที่ 22 
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
 
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย กรรมการ (กรรมการใหม่)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้