รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2563 08:40:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ THE เริ่มซื้อขายวันที่ 28 เมษายน 2563
หลักทรัพย์
THE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) (THE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 551,030,080.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,102,060,160
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,225
ทุนใหม่ (บาท)                    : 551,030,692.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,102,061,385
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (THE-W2) จำนวน 4,900 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,225 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 4 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.50
วันใช้สิทธิ                      : 17 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 เม.ย. 2563
______________________________________________________________________