รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2563 07:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หลักทรัพย์
PSTC
แหล่งข่าว
PSTC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (แก้ไข)             : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ณ โรงไฟฟ้าสระยายโสม เลขที่ 345 หมู่ 6 ตำบลสระยายโสม 
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1    พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
วาระที่ 2    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับ
      ผลการดำเนินงานประจำปี 2562
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 9     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement)
วาระที่ 10     พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 36 
พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ 11     พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 
เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
วาระที่ 12     พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 
0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
วาระที่ 13    พิจารณารับทราบการยื่นคำขอย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
วาระที่ 14   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 16 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 13 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.010
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.008
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.002
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                    : 29 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 4
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 4
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายธนากร เจตบุตร
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 4
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 0.00
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 4
(หุ้น)
______________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)           

เรื่อง                        : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)            : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)            : 0.50
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้