รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2563 07:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
หลักทรัพย์
SPCG
แหล่งข่าว
SPCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 24 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม)              : 11 พ.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (เพิ่มเติม)            : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 17 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 16 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การออกหุ้นกู้
 - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม (เพิ่มเติม)                : ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ซอยแจ่มจันทร์       แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 เม.ย. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
เปลี่ยนเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้