รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 เม.ย. 2563 18:38:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ                      :
ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 059/2563

วันที่ 23 เมษายน 2563

เรื่อง  การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ซีไอเอ็มบีไทย" หรือ "ธนาคาร") 
ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
26 ประจำปี 2563 ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   ครั้งที่ 25  
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารใน  รอบปี 2562 
ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของธนาคารที่กำหนดให้คณะกรรมการรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป


วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเ
บ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี
2562 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 21,300,000 บาท
นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 174,111,309 บาท (ตามวาระที่ 3)
และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 228,636,100.43 บาท

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
และเลือกตั้งกรรมการใหม่
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) 
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ
และเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำน
วน 2 คน ได้แก่ เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด และนายอดิศร เสริมชัยวงศ์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติเลือกตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคนใหม่ แทนนางวาทนันทน์      พีเทอร์สิค
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและแจ้งความประสงค์ไม่รับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งต่อในการประชุมส
ามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว 
เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ
มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร
เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
รวมถึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ และข้อบังคับของธนาคาร
นอกจากนี้ การแต่งตั้งบุคคลทั้งสามเป็นกรรมการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  สรรหา 
และการกำกับดูแลกิจการ
และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในตารางด้านล่าง


1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ                                                    บาท/คน
ค่าตอบแทนกรรมการ(ตำแหน่ง)  ปี 2563
(อัตราใหม่ที่นำเสนอ)
  ค่าเบี้ยรายเดือน (ประจำตำแหน่งกรรมการ)  ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน)  
ค่าเข้าประชุม

-  ประธานกรรมการ  140,000  50,000  50,000
-  กรรมการ  -    50,000  50,000
หมายเหตุ:
1.   กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2.  ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย                                          บาท/คน
ค่าตอบแทนกรรมการ
(ตำแหน่ง)  ปี 2563
(อัตราใหม่ที่นำเสนอ)
  ค่าเบี้ยรายเดือน  (ประจำตำแหน่งกรรมการ  ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)  ค่าเข้าประชุม
(รายครั้ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
-  ประธานกรรมการ  50,000  -  50,000
-  กรรมการ  -  -  50,000
2.  คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ, Board Risk 
and Compliance Committee
-  ประธานกรรมการ  50,000  -  50,000
-  กรรมการ  -  -  50,000
หมายเหตุ:
1.   กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2.   ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุมวาระที่ 8  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอที่ประ
ชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ  นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำปี 2563
โดยค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,885,000 บาท
รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 14,924,000 บาท

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
     ข้อ 30 และ หมวด 6 บัญชีการเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43
ความเห็นของคณะกรรมการ: 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4
คณะกรรมการ ข้อ 25 หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30 และ หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ
43 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม  ข้อความใหม่
หมวด 4                          คณะกรรมการ
ข้อ 25.  ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้
หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

  กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ 
ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ
  ประธานกรรมการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ 
อาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม
และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน
และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันท
ึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการประชุม
รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว
และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม  หมวด 4                        คณะกรรมการ
ข้อ 25.  ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้
หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ 
ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ
ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ 
อาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงื่อนไข และมาตรฐาน
ที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ที่บังคับใช้และ/หรือเกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ดังกล่าวที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง


หมวด 5                              การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 
30.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดข
องรอบปีบัญชีของบริษัท
  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
  หมวด 5                              การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 
30.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดข
องรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงื่อนไข 
และมาตรฐาน ที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ที่บังคับใช้และ/หรือเกี่ยวข้อง
รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ดังกล่าวทิ่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
หมวด 6                              การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 43.   ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้
ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอ
ที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
   การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย  หมวด 6
                            การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 43.   ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
  คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือจากการจ่ายเ
งินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หรือ  นำเงินกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นตามบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
งบการเงินของบริษัทที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเงินสำรองต่างๆ
หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
และให้คณะกรรมการมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ
ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามข้อ 44
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอ
ที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
  การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

    รวมทั้งอนุมัติการดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ 
การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
อันรวมถึงการให้บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย
มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความตามคำสั่งของนายทะเบียน
โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อสาระสำคัญของข้อบังคับของธนาคาร

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์
ความเห็นของคณะกรรมการ: 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลิกกิจการสาขาเวียงจันท
น์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ (ฉบับแก้ไข) ที่ออกโดยสภาแห่งชาติลาว
และอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการและปฎิบัติหน้าที่ทุกประการตามข้อกำหนดของกฎหมายใหม่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์
 (ฉบับแก้ไข) ที่ออกโดยสภาแห่งชาติลาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์ดังกล่าว


วาระที่ 11   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 
ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


                                                 
                                                 
(นางปฏิมา จำปาสุต)
                เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
และเลือกตั้งกรรมการใหม่
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) 
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ
และเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำน
วน 2 คน ได้แก่ เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด และนายอดิศร เสริมชัยวงศ์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติเลือกตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคนใหม่ แทนนางวาทนันทน์      พีเทอร์สิค
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและแจ้งความประสงค์ไม่รับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งต่อในการประชุมส
ามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว 
เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ
มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร
เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
รวมถึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ และข้อบังคับของธนาคาร
นอกจากนี้ การแต่งตั้งบุคคลทั้งสามเป็นกรรมการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้