รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 เม.ย. 2563 18:46:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
MFC
แหล่งข่าว
MFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
โดยให้มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย
1.  ดร. โชคชัย อักษรนันท์    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.  ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์      กรรมการตรวจสอบ
3.  พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  กรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้