รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 เม.ย. 2563 08:40:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ TCJ-W2
หลักทรัพย์
TCJ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(TCJ-W2)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 15 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 05 มิ.ย. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 05 มิ.ย. 2563
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 13 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 05 มิ.ย. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 21 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 04 มิ.ย. 2563
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 06 มิ.ย. 2563
______________________________________________________________________