รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 เม.ย. 2563 17:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563, งดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (แก้ไข template)
หลักทรัพย์
T
แหล่งข่าว
T
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 เม.ย. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ                      :
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และป้องกันเหตุที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้มีมติคณะกรรมการ
ดังนี้
-  อนุมัติให้เลื่อนวันสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด 
โดยยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date)
ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ตามเดิมไปก่อน ทั้งนี้
บริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ไม่เกินวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
แต่หากสถานการณ์โดยรวมยังไม่คลี่คลาย
บริษัทจะพิจารณาและแจ้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด
รวมถึง ยังคงอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
-  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") 
ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป ในการนี้
ที่ประชุมกรรมการบริษัทจึงให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จำกัด (Deloitte) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ได้แก่ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800
และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 รวมถึง
ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท
ยังคงเป็นไปตามสิ่งที่อ้างถึงที่บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศผ?านสื่ออิเล็กทรอนิกส?ของตลาดหลักทรัพย?ในระบบ
ELCID แล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทสามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แล้ว
จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนต่อไป
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้