รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 เม.ย. 2563 17:05:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ABPIF
หลักทรัพย์
ABPIF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ABPIF
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ (ABPIF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 4.4297
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 3.664
วันที่มีผล                      : 23 เม.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________