รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 เม.ย. 2563 17:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อความการจ่ายเงินปันผลระหว่ากาล
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบีไทย สกญ. 057/2563

วันที่ 17 เมษายน 2563

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อความการจ่ายเงินปันผลระหว่ากาล

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ซีไอเอ็มบีไทย" หรือ "ธนาคาร") 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 174,111,309 บาท ตามที่ได้เผยแพร่ช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 แล้วนั้น
ธนาคารขอเปลี่ยนแปลงข้อความการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในส่วนของการเครดิตภาษีคืน ดังนี้

ข้อความเดิม  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุด 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.005 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยแจ้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 174,111,309 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 (Record Date)
และกำหนดจ่ายเงิน  ปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

ข้อความใหม่ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุด 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.005 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 174,111,309 บาท
โดยจ่ายจากกำไรที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 (Record Date)
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
            
             ขอแสดงความนับถือ

                          (นางปฏิมา จำปาสุต)
                       เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้