รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 เม.ย. 2563 17:11:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เลขที่ กก.1/63/027
                    วันที่ 17 เมษายน  2563
เรื่อง  ขอแจ้งเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน  กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ตามที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") กำหนดจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 
ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 นั้น
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างม
ากขึ้น ประกอบกับนโยบายจากภาครัฐภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย "ข้อ
5 เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ
ที่ใดๆในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ภายใน
เขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกำหนด
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563"
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กลต.จท.-1 (ว.) 9/2563 เรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563
ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านการหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้
า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น
เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จึงมีมติสำคัญ
ดังนี้
1.  อนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมฯ 
และสถานที่ประชุมฯ ที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 28 เมษายน 2563
รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมฯ (Record Date)
ที่ได้กำหนดไว้เดิม คือ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
2.  อนุมัติให้ยกเลิกวาระการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 
และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งเดิมกำหนดไว้เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม
2563 และยกเลิกกำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ซึ่งเดิมกำหนดไว้เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้
การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาในการประชุมช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
อีกครั้ง ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่ต้องสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้
คณะกรรมการจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ
บริษัท ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อย่างกะทันหัน 
และไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข และมาตรการอื่นใดของภาครัฐเป็นสำคัญ
หากสถานการณ์ดีขึ้น บริษัทจะได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                ขอแสดงความนับถือ


              
                ( นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม )
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน)


ผู้ประสานงาน/ เลขานุการบริษัท : โทร. 038-265400 ต่อ 440 อีเมล์ vathusiri@ccp.co.th หรือ
                      คุณวันเพ็ญ 038-265400 ต่อ 441 อีเมล์ 
secretary.cm@ccp.co.th
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 17 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 16 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท 
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เลขที่ กก.1/63/027
                    วันที่ 17 เมษายน  2563
เรื่อง  ขอแจ้งเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน  กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ตามที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") กำหนดจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 
ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 นั้น
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างม
ากขึ้น ประกอบกับนโยบายจากภาครัฐภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย "ข้อ
5 เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ
ที่ใดๆในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ภายใน
เขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกำหนด
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563"
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กลต.จท.-1 (ว.) 9/2563 เรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563
ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านการหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้
า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น
เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จึงมีมติสำคัญ
ดังนี้
1.  อนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมฯ 
และสถานที่ประชุมฯ ที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 28 เมษายน 2563
รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมฯ (Record Date)
ที่ได้กำหนดไว้เดิม คือ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
2.  อนุมัติให้ยกเลิกวาระการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 
และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งเดิมกำหนดไว้เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม
2563 และยกเลิกกำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ซึ่งเดิมกำหนดไว้เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้
การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาในการประชุมช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
อีกครั้ง ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่ต้องสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้
คณะกรรมการจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ
บริษัท ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อย่างกะทันหัน 
และไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข และมาตรการอื่นใดของภาครัฐเป็นสำคัญ
หากสถานการณ์ดีขึ้น บริษัทจะได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                ขอแสดงความนับถือ


              
                ( นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม )
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน)


ผู้ประสานงาน/ เลขานุการบริษัท : โทร. 038-265400 ต่อ 440 อีเมล์ vathusiri@ccp.co.th หรือ
                      คุณวันเพ็ญ 038-265400 ต่อ 441 อีเมล์ 
secretary.cm@ccp.co.th

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 12 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                    : 28 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้