รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 เม.ย. 2563 17:08:00
หัวข้อข่าว
การปรับสิทธิของ WIIK-W2
หลักทรัพย์
WIIK
แหล่งข่าว
WIIK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : WIIK-W2
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท วิค 
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
  ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)            : 4.221
  ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)            : 4.191
  อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.185
  อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.194
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วิค จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรของบริษัทฯประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
(บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 437,427,042 หุ้น) คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น
13,122,812 บาท และกำหนดให้วันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น ("Record Date")
ในการรับเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563
ทั้งนี้การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีผลต่อการปรับสิทธิของการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื
้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (WIIK-W2) ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4.2 (จ) หน้าที่ 16
ซึ่งบริษัทจะต้องทำการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (WIIK-W2) เป็นดังนี้
ข้อ 4.2 (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 60 
ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสม
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                 : 20 เม.ย. 2563
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้