รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 เม.ย. 2563 17:49:00
หัวข้อข่าว
การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
CMO
แหล่งข่าว
CMO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 เม.ย. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 23 เม.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 22 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.075
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 15 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจําปี โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.075 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 19,159,705 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ มีการเปลี่ยนแปลงวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ใหม่ เป็นวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
และกําหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจําปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญป
ระจําปี 2563 พิจารณาอนุมัตินั้น
เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู?ถือหุ้นประจำปี 2563
ของบริษัทฯ ออกไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้