รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 เม.ย. 2563 17:47:00
หัวข้อข่าว
การเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
CMO
แหล่งข่าว
CMO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กําหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 
10.00 น. ณ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230 ออกไปก่อนจนกกว่าสถานการณ์?จะคลี่คลายจึงจะแจ้งกําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ใหม่ โดยการเลื่อนประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงใช้วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 
2563 ตามเดิม คือ วันที่ 13 มีนาคม 2563 และหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ภายใน 2
เดือนนับแต่วันกำหนดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณายกเลิกวันกำหนดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและแ
จ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เปลี่ยนแปลงเป็นจ่ายปันผลระหว่างกาล

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 05 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 30 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.075
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้