รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 เม.ย. 2563 13:14:00
หัวข้อข่าว
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)
หลักทรัพย์
TTA
แหล่งข่าว
TTA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ยกเลิกการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
และได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างการแล้ว
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ในประเทศไทย 
ซึ่งมีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการร่วมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและส่งกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่ายนั้น
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563
และเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
ฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 16 เมษายน 2563
เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
และจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทราบความคืบหน้าต่อไป
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้