รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 เม.ย. 2563 13:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
EMC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 27 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 66 ข้อ เป็น 69 ข้อ 
(เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการเรียงลำดับข้อ โดยข้อ 66 ไม่มีข้อความ
โดยขอแก้ไขจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม ข้อ 67 ให้เป็น ข้อ 66)
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ห้องประชุมคลังพัสดุของบริษัทอีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 
เลขที่  14/15 ซอยกรุงเทพกรีฑา 31 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
 
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 มี.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
 
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้