รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 เม.ย. 2563 08:14:00
หัวข้อข่าว
20 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ AS-W1
หลักทรัพย์
AS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 
1 (AS-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 20 เม.ย. 2563
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 23 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 14 พ.ค. 2563
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 21 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 29 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 13 พ.ค. 2563
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 15 พ.ค. 2563
สิทธิ
______________________________________________________________________