รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 เม.ย. 2563 17:28:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เรื่องให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 23 เมษายน 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หลักทรัพย์
SC
แหล่งข่าว
SC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - - อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 42,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
(หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4)
- อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัท เรื่องประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์
สถานที่ประชุม                     : อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ห้อง Auditorium ชั้น 9 เลขที่ 
 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เปลี่ยนแปลงเป็นจ่ายปันผลระหว่างกาล

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 05 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 30 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.19
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 21 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ยกเลิกเนื่องจากเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2563
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 42,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 42,000,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอสซี  
แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4))
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย
หมายเหตุ                      :
-  ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,179,332,012 บาท 
เป็น 4,379,332,012 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า
200,000,000 บาท
และปัจจุบันบริษัทมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับโครงการ ESOP
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 แล้ว จำนวนรวม 107,280,000 หุ้น
ทำให้บริษัทคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 92,720,000 หุ้น
-   โดยกำหนดราคาใช้สิทธิ คือ ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
(ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้