รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 เม.ย. 2563 08:06:00
หัวข้อข่าว
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
SMART
แหล่งข่าว
SMART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1 / 2563 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 23
เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ต่อมาบริษัทมีหนังสือลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมจากเดิม เป็นห้องแสนสุข ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี            จังหวัดชลบุรี 20000
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้สำหรับ
เป็นช่องทางในการสื่อสารไปยังนักลงทุน นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ในประเทศไทย 
ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และกระจายในวงกว้างมากขึ้น โดยไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไม่เพียงใด
ในช่วงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
แม้บริษัทจะจัดเตรียมมาตรการรับมือไว้อย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเพียงใดก็อาจไม่สามารถล
ดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้อย่างเพียงพอ
ประกอบกับนโยบายจากภาครัฐภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย "ข้อ 5
เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุมการทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ
ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ภายใน
เขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกำหนด
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563"
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กลต.จท.-1 (ว.) 9/2563 เรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563
ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านการหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้
า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น
เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
 COVID-19
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ห้องแสนสุข ชั้น2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ                      :
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19
(COVID-19) และเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กรรมการผู้จัดการโดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารขอแจ้งรายละเอียดการจัดประชุมที่มีการขอเปลี่ยนแปลง
ดังนี้
(1)  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม จากเดิม ห้องบ่อทอง ชั้น 1 เปลี่ยนแปลงเป็น ห้องแสนสุข ชั้น 2 
โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
(2)  ขอยกเลิกรถรับส่งผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งขาไปและขากลับ จากกรุงเทพมหานคร 
ไปยังสถานที่จัดประชุม
ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริหารขออนุญาตแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระตามที่แจ้งใ
นหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผ่านการกรอกใบมอบฉันทะแบบ ข.
และโปรดมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมแทนท่านผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1 / 2563 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 23
เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ต่อมาบริษัทมีหนังสือลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมจากเดิม เป็นห้องแสนสุข ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี            จังหวัดชลบุรี 20000
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้สำหรับ
เป็นช่องทางในการสื่อสารไปยังนักลงทุน นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ในประเทศไทย 
ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และกระจายในวงกว้างมากขึ้น โดยไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไม่เพียงใด
ในช่วงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
แม้บริษัทจะจัดเตรียมมาตรการรับมือไว้อย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเพียงใดก็อาจไม่สามารถล
ดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้อย่างเพียงพอ
ประกอบกับนโยบายจากภาครัฐภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย "ข้อ 5
เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุมการทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ
ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ภายใน
เขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกำหนด
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563"
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กลต.จท.-1 (ว.) 9/2563 เรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563
ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านการหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้
า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น
เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
 COVID-19

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 07 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 05 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้