รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 เม.ย. 2563 07:38:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลงนามในสัญญาใหม่
หลักทรัพย์
BJCHI
แหล่งข่าว
BJCHI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
มีความยินดีที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
บริษัทได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างฉบับใหม่โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1)   โครงกร Pipe Spools for CRISP ในอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
2)   โครงการ Modular Packages Skids for Gas Turbine ในโรงไฟฟ้า 
ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศบราซิล

มูลค่าสัญญาทั้ง 2 โครงการรวมประมาณ 750 ล้านบาท โดยเป็นงานเกี่ยวกับการจัดหาและแปรรูปงานโครงสร้างเหล็ก
งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ งานประกอบและเชื่อมผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก
โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - กรกฎาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้