รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 เม.ย. 2563 17:11:00
หัวข้อข่าว
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
AKP
แหล่งข่าว
AKP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 เม.ย. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 28 เม.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 27 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.032
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 13 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 12,928,000 บาท (อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นอัตราเดิมที่บริษัทฯ
ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date)
ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ.2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้