รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 เม.ย. 2563 22:16:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)(ยกเลิก)
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 17 มี.ค. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 156,993,752
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 5 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.29
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 09 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 13 มี.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 2,325
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 156,991,427

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 156,993,752
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 2,325
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 156,991,427
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 674.25
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 243,475.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าบริการ
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : -242,800.75
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 
ได้มีมติยกเลิกการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate)
ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering : RO) ที่ได้ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 9 - 13 มีนาคม
2563 ดังกล่าวจำนวน 2,325 หุ้น เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการทางเทคนิค

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายศรัญ ญาณโสภนานันท์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสลิบ สูงสว่าง
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้