รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 เม.ย. 2563 17:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายปันผล
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
B52
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.พ. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 20 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
บริษัทฯ ขอเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปไม่มีกำหนด 
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และมีความเหมาะสม โดยขอยกเลิกกำหนดวันประชุมประจำปี 2563
ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 24 เมษายน 2563
แต่ยังคงใช้วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามเดิม คือ
วันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยการเลื่อนประชุมดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญ และยังคงงดจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ภายใน 2
เดือนนับแต่วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม
รวมทั้งวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่
และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
- งดจ่ายเงินปันผล
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้