รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 เม.ย. 2563 13:21:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
IVL
แหล่งข่าว
IVL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ("โรค COVID-19") 
ได้รับรายงานและการยืนยันจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลจึงได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563
กรุงเทพมหานครยังได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ซึ่งการปิดสถานที่เป็นชั่วคราวนี้รวมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุมด้วย อีกทั้ง
ได้มีการร้องขอไปยังภาคเอกชนให้พิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้นและกระจายจากบุคคลสู่บุคคลได้โดยง่าย
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ เลขที่
 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ซึ่งจะจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 05 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 30 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.175
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 20 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้