รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 เม.ย. 2563 21:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
ROH
แหล่งข่าว
ROH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (แก้ไข)             : : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 20 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
บริษัทจึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน 
โดยขอยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
และยังไม่กำหนดวันประชุมใหม่
แต่ยังคงกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี
2563 (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามเดิม อย่างไรก็ตาม
หากบริษัทยังไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ (คือภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563)
บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมปร
ะชุม (Record Date) และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
  อนึ่ง บริษัทยังคงดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 93,750,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.4346
บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 134,493,750.- บาท
และยังคงกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ  รับเงินปันผลประจำปี 2562 (Record Date)
ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามเดิม อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย
บริษัทจึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
โดยบริษัทจะพิจารณาและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 23 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 20 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.4346
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
บริษัทยังคงดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 93,750,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.4346 บาท
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 134,493,750.- บาท
และยังคงกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ  รับเงินปันผลประจำปี 2562 (Record Date)
ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามเดิม อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย
บริษัทจึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
โดยบริษัทจะพิจารณาและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้