รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 เม.ย. 2563 17:42:00
หัวข้อข่าว
การปรับสิทธิของ BKD-W2
หลักทรัพย์
BKD
แหล่งข่าว
BKD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : BKD-W2
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
  ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)            : 4.467
  ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)            : 4.425
  อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.00731
  อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.01689
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก จ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                 : 10 เม.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
ปีที่ 4 ก่อนการปรับสิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 4.964 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.00731 หุ้น หลังการปรับสิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 4.917 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.01689 หุ้น /
ปีที่ 5 ก่อนการปรับสิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 5.460 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.00731 หุ้น หลังการปรับสิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 5.409 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.01689 หุ้น
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้