รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 เม.ย. 2563 17:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
CM
แหล่งข่าว
CM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด 
โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ที่กำหนดไว้เดิม วันที่ 18 มีนาคม 2563
รวมถึงยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ที่ได้กำหนดไว้เดิมวันที่ 29 เมษายน 2563
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม
และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ขึ้นใหม่โดยเร็วเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว
และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้
การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
และมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทประจำปี
2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัท
กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องตันจง พาการ์ บอลรูม โรงแรมอมารา เลขที่ 180/1 
ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-021-8888
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด 
โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ที่กำหนดไว้เดิม วันที่ 18 มีนาคม 2563
รวมถึงยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ที่ได้กำหนดไว้เดิมวันที่ 29 เมษายน 2563
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม
และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ขึ้นใหม่โดยเร็วเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว
และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้
การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
และมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทประจำปี
2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัท
กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 18 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 17 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 14 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้