รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 เม.ย. 2563 13:20:00
หัวข้อข่าว
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
DIMET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 07 พ.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 
ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
ด้วยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าพเจ้าบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จำนวน 134,357,683 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯได้ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทฯเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ภายใน 45
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
แต่ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 
โดยประธานกรรมการมีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 และกำหนดระเบียบวาระที่ 3 และ
4
เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องคณะกรรมการเห็นควรปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถ
ือหุ้น
ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติวินิจฉัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตาม
ที่กำหนดไว้ในหนังสือร้องขอ จึงถือว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ
ไม่ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้าพเจ้า บริษัท  
เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 24.98
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงขอใช้สิทธิเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท
เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขต  มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระการประชุม
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้