รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 เม.ย. 2563 08:20:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2563
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 52,617,184,324.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,154,296,081
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 340,040
ทุนใหม่ (บาท)                    : 52,618,544,484.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,154,636,121
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 4.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BTS-W5) จำนวน 52,980 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,980 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 14.00
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2563
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BTS-WD) จำนวน 287,060 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 287,060 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 8.53
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 10 เม.ย. 2563
______________________________________________________________________