รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 เม.ย. 2563 08:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
TKS
แหล่งข่าว
TKS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้จัดการส่วนบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : ชุติพนธ์
นามสกุล                       : มโนเจริญรัตน์
วันที่ลาออก                     : 31 มี.ค. 2563
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : หัวหน้าส่วนบัญชีทั่วไป
คำนำหน้าชื่อ                     : นาง
ชื่อ                         : ธารทิพย์
นามสกุล                       : ศรีงามผ่อง
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 เม.ย. 2563
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี
ตำแหน่ง                       : รักษาการกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้