รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2563 19:26:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5)
หลักทรัพย์
BTS
แหล่งข่าว
BTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การไม่ปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : BTS-W5
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
การปรับสิทธิ                    
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                  : เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลพิเศษ ในอัตราหุ้นละ 0.15
บาท (15 สตางค์ต่อหุ้น) หรือรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,973.2 ล้านบาท
ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิท
ธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5)
("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ข้อ 5. (จ) ที่กำหนดว่า บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ
อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 95
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
เป็นการจ่ายเงินปันผลพิเศษจากผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือน (1 เมษายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562) และกำไรสะสม
มิใช่การจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่อย่างใด
จึงยังไม่สามารถนำจำนวนเงินปันผลพิเศษดังกล่าวมาคำนวณเพื่อหาอัตราร้อยละต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิ
จการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้