รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2563 17:12:00
หัวข้อข่าว
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
PB
แหล่งข่าว
PB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 01 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน
หมายเหตุ                      :
โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ :-
    วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2562
    วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562
    วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
    วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
    วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออก
    วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
    วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
    วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เปลี่ยนแปลงเป็นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มี.ค. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 08 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 07 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.09
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 1.09
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

   รายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่
นางมาลี ตั้งใจสนอง , พญ.ยุพา   สุนทราภา , ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ,
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา และ นางเอมอร ปทุมารักษ์ และมีกรรมการลาออกก่อนครบวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ 
นายธวัช แก้วพิทักษ์ และ ศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
     คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน คือ ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และ นางเอมอร
ปทุมารักษ์
    ขอเสนอชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน และแทนกรรมการที่ลาออก 2 ท่าน 
รวมเป็น 5 ท่าน ดังนี้
    1. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
    2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา
    3. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
    4. นางสาวสายพิณ กิตติพรพิมล
    5. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้