รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2563 13:22:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
GRAND
แหล่งข่าว
GRAND
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : อาคารวรสมบัติ ชั้นที่ 20 เลขที่ 100/1 ถนนพระราม 9 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 
และยังไม่กำหนดวันประชุมใหม่
แต่ยังคงกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี
2563 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ตามเดิม อย่างไรก็ตาม
หากบริษัทยังไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ (คือภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563)
บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อพิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date)
และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
______________________________________________________________________


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้