รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2563 13:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
APURE
แหล่งข่าว
APURE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ APURE 009/2563

                           วันที่ 8 เมษายน 2563

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง   แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

      เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 
ซึ่งให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปี ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศนั้น
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัทประจำปี 2563 ในวันที่
 13-15 เมษายน 2563 และจะกำหนดวันหยุดชดเชยในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                  ขอแสดงความนับถือ


                 (นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล)
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้