รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 เม.ย. 2563 19:19:00
หัวข้อข่าว
การหยุดประกอบกิจการโรงแรมของบริษัท บูเลอวาร์ด โฮเต็ล จำกัด เป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
หลักทรัพย์
QHOP
แหล่งข่าว
QHOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง  การหยุดประกอบกิจการโรงแรมของบริษัท บูเลอวาร์ด โฮเต็ล จำกัด เป็นการชั่วคราว 
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ ("กองทุนรวม")
ได้รับแจ้งจากบริษัท บูเลอวาร์ด โฮเต็ล จำกัด ("บูเลอวาร์ด") ผู้เช่าช่วงที่ดินและอาคารจากกองทุนรวม
เพื่อดำเนินกิจการโรงแรมภายใต้ชื่อ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ เนื่องจากกลุ่มอมารีได้ขอถอนตัวจากการเป็นผู้บริหารโรงแรม) ("โรงแรม") ว่า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะรัฐมนตรีได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ
COVID-19 เช่น การเลื่อนวันหยุดสงกรานต์
การควบคุมบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือพื้นที่ระบาดเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน
การกำหนดให้ชาวต่างชาติซึ่งเดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 72
ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีประกันสุขภาพอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อมา วันที่ 25 มีนาคม 2563
นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
และออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติให้หน่วยงานปฏิบัติ เช่นการปิดช่องทางเข้ามาราชอาณาจักร และ กรุงเทพมหานคร
ได้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดโรคหลายแห่ง จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เช่น ห้างสรรพสินค้า
โรงภาพยนตร์ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลให้สายการบินต่างๆ
ระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว อันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และ
จำนวนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นเพื่อเข้ามาในกรุงเทพมหานครก็ลดลงเป็นจำนวนมากเช่นกัน
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อัตราการเข้าพักโรงแรมลดลงตามเป็นอย่างมาก
ส่งผลให้รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือบางช่วงเวลาไม่มีอัตราการเข้าพักโรงแรม
บูเลอวาร์ดอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัย ที่นิยามในตามสัญญาเช่าช่วง 
โดยเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้อัตราการเข้าพักโรงแรม ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2563 ลดลงอย่างมาก
และส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ


การประกอบกิจการโรงแรม บูเลอวาร์ดไม่สามารถคงสภาพคล่องและกระแสเงินสดไว้ได้ 
และไม่สามารถชำระค่าเช่ารายเดือนให้แก่กองทุนรวมได้
บูเลอวาร์ดใช้เรื่องเหตุสุดวิสัยดังกล่าวมาใช้สิทธิตามสัญญาเช่า ข้อ 21.2
เพื่อให้กองทุนรวมพิจารณาและทบทวนข้อกำหนดสัญญาเช่าช่วงโดยสุจริต เพื่อให้กองทุนรวมและบูเลอวาร์ด
สามารถดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของกิจการ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ต่อไป
พร้อมกันนั้น บูเลอวาร์ดแจ้งหยุดประกอบกิจการโรงแรมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 
จนกว่าเหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 จะบรรเทาลง โดยให้เหตุผลว่าการประกอบกิจการโรงแรมต่อไป
เป็นการไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติของรัฐที่กล่าวข้างต้น
และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงาน ประกอบกับในช่วงเวลานี้ ไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ
เพราะสายการบินหยุดให้บริการชั่วคราว
เหตุการณ์ที่บูเลอวาร์ดไม่สามารถชำระค่าเช่าและหยุดประกอบกิจการโรงแรมเป็นการชั่วคราวตามที่กล่าวข้างต้น
 จะเป็นเหตุให้กองทุนรวมขาดรายได้ อันจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะไม่ได้รับเงินปันผล
จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะหารือกับบูเลอวาร์ดเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
และจะพิจารณาว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่เป็นเหตุให้บูเลอวาร์ดไม่อาจจ่ายค่าเช่าได้เป็นเหตุสุดวิสัย หรือไม่ อย่างไร
และจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาเช่าช่วง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้