รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 เม.ย. 2563 17:16:00
หัวข้อข่าว
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
หลักทรัพย์
DV8
แหล่งข่าว
DV8
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง
ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม
กัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
บริษัทได้พิจารณาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์ถึงประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ถือห
ุ้นและทีมงานทุกฝ่าย
โดยแม้ว่าบริษัทจะมีการจัดเตรียมมาตรการที่เข้มงวดในการรองรับผู้ถือหุ้นที่จะมาร่วมประชุม
แต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก
บริษัทเห็นว่ามาตรการที่จัดเตรียมไว้อาจไม่สามารถรับรองความเสี่ยงได้เพียงพอต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
งดจ่ายเงินปันผล

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 มี.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้