รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 เม.ย. 2563 17:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 07 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 26 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
วาระที่ 2   รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
วาระที่ 3   รับทราบผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2562 ของกองทุนรวม
วาระที่ 4  รับทราบการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน สำหรับปี 2562
วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สำหรับปี 2563
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการให้ความยินยอมแก้ไขสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องคราวน์ บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ
 ลุมพินีพาร์ค
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง และสำนักงาน ก.ล.ต.
ได้มีประกาศกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโ
ครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงประการใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้