รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 เม.ย. 2563 09:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 12 ก.พ. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 ก.พ. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1. รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
     วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 
(ERWPF)
  วาระที่ 3. รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562
  วาระที่ 4. รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ลดทุน ประจำปี 2562
วาระที่ 5. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
       วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
3. เนื่องจากวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้นเป็นวาระเพื่อทราบ กองทุนรวมจะนำส่งรายงานผลการดำเนินงาน 
พร้อมทั้ง QR Code ในการ Download รายงานประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้
Download เอกสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563
4. ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งข้อซักถาม หรือข้อสงสัย ผ่านช่องทาง QR Code 
ที่จัดส่งไปพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
โดยบริษัทฯ จะสรุปข้อซักถามหรือข้อสงสัย
พร้อมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้